JBoss

JMX MBean View

Back to Agent View Refresh MBean View

MBean description:

Management Bean.

List of MBean attributes:

Name Type Access Value Description
deploymentDescriptor java.lang.String R jboss.mq:service=DestinationManager jboss.mq:service=SecurityManager jboss.mq:service=DestinationManager jboss.mq:service=SecurityManager jboss.mq:service=DestinationManager jboss.mq:service=SecurityManager jboss.mq:service=DestinationManager jboss.mq:service=SecurityManager -1 jboss.mq:service=DestinationManager jboss.mq:service=DestinationManager jboss.mq:service=DestinationManager jboss.mq:service=DestinationManager jboss.mq:service=DestinationManager MBean Attribute.
eventProvider boolean R True MBean Attribute.
statisticsProvider boolean R False MBean Attribute.
objectName java.lang.String R jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=jbossmq-destinations-service.xml MBean Attribute.
javaVMs [Ljava.lang.String; R
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JVM,name=localhost
MBean Attribute.
MBeans [Ljava.lang.String; R
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dTopic%2cname%3dtestTopic
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dTopic%2cname%3dsecuredTopic
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dTopic%2cname%3dtestDurableTopic
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dQueue%2cname%3dtestQueue
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dQueue%2cname%3dA
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dQueue%2cname%3dB
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dQueue%2cname%3dC
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dQueue%2cname%3dD
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=jbossmq-destinations-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.mq.destination%3aservice%3dQueue%2cname%3dex
MBean Attribute.
parent java.lang.String RW MBean Attribute.
stateManageable boolean R False MBean Attribute.
server java.lang.String R unknown server name MBean Attribute.
EventTypes [Ljava.lang.String; R
j2ee.object.created
j2ee.object.deleted
MBean Attribute.

List of MBean operations:


java.lang.String getjavaVM()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)

void addChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 javax.management.ObjectName (no description)

java.lang.String getEventType()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)

void removeChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 javax.management.ObjectName (no description)

java.lang.String getMBean()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)